kompetencija – značenje

 

kompetencija (francuski compétence od latinskog competere):

1) delokrug rada nekog organa, ustanove, osobe i sl., nadležnost, merodavnost;

2) znanje, sposobnost, stručnost.

 

kompetentan (latinski competens):

1) koji ima vlast, koji je ovlašćen da nešto rešava, da sudi o nečemu, nadležan, merodavan;

2) stručan, sposoban (za neki posao).