kompetentan – značenje


kompetentan, -tna, -tno (latinski competens):
1) koji ima vlast, koji je ovlašćen da nešto rešava, da sudi o nečemu, nadležan, merodavan;
2) stručan, sposoban (za neki posao).