komponenta – značenje


komponenta (nemački Komponente):
1) sastavni deo, sastojak; činilac, element, faktor;
2) u fizici: sila koja deluje s drugim silama i čini rezultantu.