komponenta – značenje

 

komponenta (nemački Komponente, prema latinskom componere – sastaviti):
1) sastavni deo, sastojak; činilac, element, faktor;
2) u fizici: sila koja deluje s drugim silama i čini rezultantu.