kondicionalan – značenje

 

kondicionalan, -lna, -lno (latinski conditionalis):
1) koji je zavisan od neke pretpostavke, uslovljen;
2) u lingvistici: koji kazuje pogodbu, uslov, pogodbeni, uslovni (kondicionalna rečenica).