kontekst – značenje


kontekst (latinski contextus):
1) govorna ili misaona celina kojoj pripada neka reč, rečenica i sl. i na osnovu koje se određuje tačno značenje i smisao datog dela govora;
2) ono s čim posmatrana pojava čini celinu, u okviru čega dobija pravi smisao ili izraz.