kontemplacija – značenje

 

kontemplacija (latinski contemplatio) – misaono, obično pasivno posmatranje sveta i života, misaono udubljivanje, usredsređenost na razmišljanje i posmatranje.

 

kontemplativan, -vna, -vno (latinski contemplativus) – koji je sklon kontemplaciji, misaonom posmatranju sveta i života.