konvergencija – značenje


konvergencija (novolatinski convergentia):
1) u geometriji: uzajamno približavanje dveju linija ili ravni;
2) u matematici: svojstvo niza brojeva da teže ka istoj graničnoj vrednosti (limesu);
3) figurativno: uzajamno zbližavanje, težnja ka istom ili sličnom cilju.