konvergencija – značenje

 

konvergencija (novolatinski convergentia):
1) u geometriji: uzajamno približavanje dveju linija ili ravni;
2) u matematici: svojstvo niza brojeva da teže ka istoj graničnoj vrednosti (limesu);
3) figurativno: uzajamno zbližavanje, težnja ka istom ili sličnom cilju.

 

konvergentan, -tna, -tno (latinski convergens) – koji je u vezi s konvergencijom, koji ima osobine, svojstva konvergencije; koji se uzajamno približava, konvergira.

 

konvergirati (latinski convergere) – posta(ja)ti sličan; približiti se, približavati se nekoj zajedničkoj granici; steći se, sticati se u zajedničkoj tački.