konzilijum – značenje

 

konzilijum i konzilij (latinski consilium):

1) sastanak lekara radi utvrđivanja dijagnoze i načina lečenja bolesnika;

2) skup, sastanak koji se održava radi savetovanja o nekom važnom pitanju, većanje.

 

konzilijar:

1) lekar koji učestvuje u konzilijumu;

2) savetnik, savetodavac.

 

konzilijaran – koji se odnosi na konzilijum i konzilijare.