konzilijum – značenje

 

konzilijum i konzilij (latinski consilium):
1) sastanak lekara radi utvrđivanja dijagnoze i načina lečenja bolesnika;
2) skup, sastanak koji se održava radi savetovanja o nekom važnom pitanju, većanje.

 

konzilijar:
1) lekar koji učestvuje u konzilijumu;
2) savetnik, savetodavac.

 

konzilijaran, -rna, -rno – koji se odnosi na konzilijum i konzilijare.