kurtoazija – značenje

 

kurtoazija (francuski courtoisie):
1) učtivost, uglađenost, lepo ponašanje;
2) konvencionalna pravila o ponašanju i postupanju u međudržavnim odnosima; ponašanje, postupanje koje se zasniva na takvim pravilima.

 

kurtoazan, -zna, -zno – koji se odnosi na kurtoaziju; koji se čini iz kurtoazije; učtiv, uglađen; pun kurtoazije.