kurvimetar – značenje


kurvimetar (latinski curva ’krivulja’, grčki métron ’mera’) – instrument za merenje dužine krivih linija na crtežima i kartama, krivuljar.