laik – značenje

 

laik (latinski laicus od grčkog lāikós):
1) osoba koja nema dovoljno znanja u nekoj oblasti nauke, umetnosti i dr., nestručnjak;
2) svetovno lice (za razliku od sveštenog, crkvenog), svetovnjak; građanin.

 

laicizacija – pretvaranje, preobraćanje crkvenog u svetovno, posvetovljenje.

 

laicizam:
1) nedostatak stručnog i profesionalnog znanja, nestručnost;
2) zalaganje za nezavisnost građana od crkve i crkvenog učenja.

 

laicizirati:
1) da(va)ti (nekome, nečemu) laički, svetovni karakter, oduzimajući mu crkvena, verska obeležja;
2) lišiti, lišavati svešteničkog, monaškog čina.

 

laički, -a, -o:
1) koji se odnosi na laika, koji pripada laiku, koji je bez naučne osnove, nestručan;
2) koji nije pod okriljem crkve i klera, svetovan; građanski.