laik – značenje

 

laik (latinski laicus od grčkog lāikós):
1) osoba koja nema dovoljno znanja u nekoj oblasti nauke, umetnosti i dr., nestručnjak;
2) svetovno lice (za razliku od sveštenog, crkvenog), svetovnjak; građanin.

 

laički, -a, -o:
1) koji se odnosi na laika, koji pripada laiku, koji je bez naučne osnove, nestručan;
2) koji nije pod okriljem crkve i klera, svetovan; građanski.