lapor – značenje


lapor = laporac (kasnolatinski albaris) – u mineralogiji: mekana stena sastavljena od krečnjaka, gline, peska i dr., koja se upotrebljava kao osnovna sirovina za proizvodnju cementa.