lingvistika – značenje

 

lingvistika (francuski linguistique) – nauka o jeziku, koja obuhvata više relativno samostalnih naučnih disciplina; teorijsko proučavanje jezika, teorijska, opšta nauka o jeziku.

 

lingvist(a) – onaj koji se bavi proučavanjem jezika, jezički stručnjak, jezikoslovac.

 

lingvistički, -a, -o – koji se odnosi na lingvistiku, jezički, jezikoslovni.