lingvistika – značenje


lingvistika (francuski linguistique) – nauka o jeziku, koja obuhvata više relativno samostalnih naučnih disciplina; teorijsko proučavanje jezika, teorijska, opšta nauka o jeziku.