litografija – značenje

 

litografija (grčki líthos ’kamen’ i gráphein ’pisati’):
1) grafička tehnika iscrtavanja litografskog kamena (ploče) i pravljenje otiska na papiru;
2) radionica, štamparija u kojoj se obavljaju litografski radovi;
3) slika, otisak, reprodukcija dobijena litografisanjem.

 

litograf:
1) štampar koji se bavi litografijom;
2) uređaj za izradu litografskih crteža.