litografija – značenje

 

litografija (grčki líthos – kamen i gráphein – pisati):

1) grafička tehnika iscrtavanja litografskog kamena (ploče) i pravljenje otiska na papiru;

2) radionica, štamparija u kojoj se obavljaju litografski radovi;

3) slika, otisak, reprodukcija dobijena litografisanjem.

 

litograf:

1) štampar koji se bavi litografijom;

2) uređaj za izradu litografskih crteža.