logistika – značenje


logistika (nemački Logistik):
1) u filozofiji: pravac u logici koji primenjuje simbole, simbolička logika;
2) vojno: disciplina u okviru koje se razmatra organizovanje pokreta vojnih trupa: transport, snabdevanje, evakuacija, hospitalizacija ljudstva, potrebno vreme, načini komunikacije i dr.;
3) materijalna podrška, organizacija smeštaja, snabdevanja i svih drugih poslova koji su neophodni za pravilno funkcionisanje nekog poduhvata;
4) zastarelo: u starom i srednjem veku, veština računanja pomoću slova, tj. algebarske simbolike.