logopatija – značenje


logopatija (grčki lógos ’reč, govor’ i páthos ’osećanje, patnja’) – u medicini: bilo koja smetnja u govoru, poremećenost u govoru, govorna mana.