lojalan – značenje

 

lojalan, -lna, -lno (francuski loyal):
1) koji se drži zakona, koji ispunjava zakonske obaveze, koji poštuje uobičajene norme;
2) odan, veran, privržen (vlasti, otadžbini, partiji i sl.).

 

lojalist(a):
1) onaj koji je lojalan, koji postupa lojalno, odan, veran čovek;
2) onaj koji ostaje veran postojećem državnom uređenju.

 

lojalnost – osobina onoga koji je lojalan, odanost, vernost, privrženost.