lojalista – značenje


lojalist(a) (francuski loyaliste):
1) onaj koji je lojalan, koji postupa lojalno, odan, veran čovek;
2) onaj koji ostaje veran postojećem državnom uređenju.