marža – značenje


marža (francuski marge):
1) u trgovini: razlika između proizvodne, odnosno nabavne i prodajne cene neke robe, kao naknada trgovini; provizija;
2) u ekonomiji: razlika između najvišeg i najnižeg kursa na berzi;
3) u ekonomiji: razlika između tržišne vrednosti i nominalne vrednosti zajma.