migma – značenje

 

migma (grčki mîgma) – u geologiji: rastopljena silikatna supstanca u dubljim slojevima litosfere koja nije dostigla usijanje (kao magma).

 

migmatski, -a, -o – koji pripada migmi ili se na nju odnosi.