mikrokosmos – značenje


mikrokosmos = mikrokozam (grčki mikrós ’mali, sitan’ i kósmos ’svemir, svet’):
1) kosmos u malom, svet u malom; umanjena slika sveta u celini;
2) ono za šta se misli da predstavlja svet u celini (čovek, društvena zajednica, svet prikazan u književnom delu);
3) uopšte posebna celina, koja predstavlja odraz neke veće celine sa svim njenim važnijim svojstvima i obeležjima;
4) u fizici: svet nevidljiv za ljudsko oko ili čak i za mikroskop (na nivou molekula, atoma, subatomskih čestica itd.).