mikrokosmos – značenje

 

mikrokosmos = mikrokozam (grčki mikrós – mali, sitan i kósmos – svemir, svet):

1) kosmos u malom, svet u malom; umanjena slika sveta u celini;

2) ono za šta se misli da predstavlja svet u celini (čovek, društvena zajednica, svet prikazan u književnom delu);

3) uopšte posebna celina, koja predstavlja odraz neke veće celine sa svim njenim važnijim svojstvima i obeležjima;

4) u fizici: svet nevidljiv za ljudsko oko ili čak i za mikroskop (na nivou molekula, atoma, subatomskih čestica itd.).