minoran – značenje

 

minoran, -rna, -rno (latinski minor):
1) (o čoveku) koji je drugorazredan po ljudskim ili stručnim kvalitetima;
2) mali po značaju, stepenu, količini ili veličini; sporedan, nevažan.