molekul – značenje

 

molekul (francuski molécule, novolatinski molecula) – u hemiji: najmanja čestica neke supstance, nevidljiva golim okom, koja sama poseduje sva hemijska svojstva te supstance; skup međusobno povezanih atoma.

 

molekularan, -rna, -rno:
1) koji se odnosi na molekule;
2) koji je deo molekula, koji pripada molekulu.