molekul – značenje

 

molekul (francuski molécule, novolatinski molecula) – u hemiji: najmanja čestica neke supstance, nevidljiva golim okom, koja sama poseduje sva hemijska svojstva te supstance; skup međusobno povezanih atoma.