monografija – značenje


monografija (grčki mónos ’sam, jedan’ i gráphein ’pisati’) – obimna rasprava ili knjiga naučnog, stručnog ili esejističkog karaktera u kojoj se iscrpno obrađuje jedna tema (pojava, osoba, mesto, institucija itd.).