naftalin – značenje


naftalin (francuski naphtaline):
1) u hemiji: ugljovodonik (C10H8) u obliku belih kristala oštrog karakterističnog mirisa, nastaje suvom destilacijom organskih tela, a dobija se i iz katrana kamenog uglja; upotrebljava se najviše kao sirovina u hemijskoj industriji (za pravljenje veštačkih boja, smola, eksplozivnih materija i dr.);
2) prah, prašak (loptice i dr.) tog jedinjenja kojim se zaštićuju krzno i vuneni predmeti od moljaca.