napalm – značenje


napalm (engleski napalm, skraćeno od na(phthene) i palm(itate)) – lako zapaljiva smesa benzina i natrijum-palmitata koja se upotrebljava u bombama (napalm-bomba) i bacačima plamena.