neurologija – značenje


neurologija (grčki nêuron ’nerv, živac’ i -logía ’znanje, nauka’) – grana medicine koja proučava strukturu, način funkcionisanja i bolesti nervnog sistema.