norma – značenje


norma (latinski norma):
1) pravilo, propis, odredba;
2) količina rada ili proizvoda koju treba postići za određeno vreme (ispuniti normu, prebaciti normu);
3) utvrđeni obrazac ponašanja (društvene norme);
4) u lingvistici: sve ono što je uobičajeno i prihvaćeno u datoj jezičkoj zajednici; skup pravila koja određuju šta spada u standardni jezik.