objektiv – značenje


objektiv (novolatinski objectivus):
1) u fizici: deo optičkog instrumenta (durbina, mikroskopa i dr.) koji se sastoji od jednog ili više dvogubo ispupčenih sočiva i okrenut je predmetu (objektu) posmatranja;
2) u lingvistici: alternativni naziv za akuzativ u fleksivnim jezicima; objekatski padež.