objektiv – značenje

 

objektiv (novolatinski objectivus):

1) deo optičkih instrumenata (durbina, mikroskopa i sl.) koji se sastoji od jednog ili više dvogubo ispupčenih sočiva;

2) u lingvistici: alternativni naziv za akuzativ u fleksivnim jezicima; objekatski padež.