objektivizam – značenje


objektivizam (novolatinski objectivus, -izam) – u filozofiji: naučna teorija prema kojoj postoje istina, vrednosti i norme nezavisne od subjekta; težnja da se predmetni svet shvati kao nešto što postoji ili vredi samo po sebi.