oditologija – značenje

 

oditologija (grčki hodítēs – putnik i -logía – znanje, nauka) – nauka o putovanju; nauka koja se bavi problemima, željama i potrebama putnika u stranim zemljama pružajući im osnovne informacije kroz odgovarajuće publikacije.