oktaedar – značenje


oktaedar (grčki oktáedron) – u matematici: pravilno geometrijsko telo ograničeno s osam podudarnih jednakostraničnih trouglova.