oktava – značenje


oktava (latinski octava):
1) u muzici: osmi ton počevši od osnovnog tona dijatonske skale, s frekvencijom dvaput višom od osnovnog;
2) u muzici: interval koji obuhvata svih dvanaest polutonova;
3) u književnosti: strofa od osam stihova povezanih s tri rime, obično u epskoj poeziji;
4) u religiji: osmodnevna proslava verskih praznika, obično u katoličkoj crkvi;
5) period od osam dana.