onomastika – značenje

 

onomastika = onomatologija (grčki onomastikós):
1) u lingvistici: grana nauke o jeziku koja izučava nastanak i značenje vlastitih imena;
2) ukupnost vlastitih imena koja se pojavljuju na nekom području.

 

onomastički, -a, -o – koji se odnosi na onomastiku (npr. onomastička građa).