ordonans – značenje


ordonans (francuski ordonnance):
1) vojno: vojnik nižeg čina (podoficir, desetar, redov) koji je dodeljen oficiru ili štabu radi prenošenja službenih naredbi ili pošte, kurir;
2) vojno: oficir na službi kod višeg starešine, ađutant.