paganin – značenje

 

paganin (latinski paganus) – onaj koji veruje u više bogova, mnogobožac, neznabožac.

 

paganizam = paganstvo – mnogoboštvo, neznaboštvo.

 

paganski – koji pripada nekoj mnogobožačkoj, nehrišćanskoj religiji, neznabožački (npr. paganski narod, paganski običaj).