pantokrator – značenje


pantokrator (grčki pantokrátōr):
1) naziv za vrhovnog boga, posebno za Zevsa u grčkoj mitologiji;
2) svemoćni vladalac, svemoćnik, svedržitelj;
3) naziv za Hrista u pravoslavnoj crkvi, čest motiv crkvene ikonografije.