paradigma – značenje

 

paradigma (grčki parádeigma):

1) primer za ugled, obrazac, uzor;

2) u filozofiji: u platonskoj filozofiji, svet ideja, oličenje stvarnog sveta u kojem živimo;

3) u filozofiji: skup pravila i metoda koji karakterišu neku nauku ili disciplinu;

4) u gramatici: obrazac promena za deklinaciju ili konjugaciju (imenička paradigma, glagolska paradigma).

 

paradigmatičan – uzoran, primeran, koji može da poučava primerom.

 

paradigmatizovati – izneti, iznositi primere za ugled, objasniti, objašnjavati na primerima, poučavati.