paraf – značenje

 

paraf (francuski paraphe) – skraćeni potpis, obično početna slova imena i prezimena, u administrativnim spisima, kao znak da je potpisnik upoznat ili saglasan sa sadržajem.

 

parafirati:
1) skraćeno se potpis(iv)ati, staviti, stavljati paraf (na kakvoj ispravi, dokumentu);
2) potpis(iv)ati ugovor.