parafraza – značenje

 

parafraza (grčki paráphrasis):

1) prepričavanje, opisivanje nekog iskaza ili teksta drugim rečima, u cilju bolje razumljivosti;

2) u muzici: unošenje varijacija na muzičku temu; razrada tuđe muzičke teme vlastitim varijacijama.

 

parafrazirati – (po)služiti se parafrazom, prepričati, drukčije izreći neku misao.