parafraza – značenje


parafraza (grčki paráphrasis):
1) prepričavanje, opisivanje nekog iskaza ili teksta drugim rečima, u cilju bolje razumljivosti; na drugi način izrečena neka fraza, izreka, misao i sl.;
2) u muzici: unošenje varijacija na muzičku temu; razrada tuđe muzičke teme vlastitim varijacijama.