parafraza – značenje

 

parafraza (grčki paráphrasis):
1) prepričavanje, opisivanje nekog iskaza ili teksta drugim rečima, u cilju bolje razumljivosti; na drugi način izrečena neka fraza, izreka, misao i sl.;
2) u muzici: unošenje varijacija na muzičku temu; razrada tuđe muzičke teme vlastitim varijacijama.

 

parafrazirati – (po)služiti se parafrazom, prepriča(va)ti, drukčije izložiti, izlagati neku već kazanu ili napisanu misao, izreku, frazu i sl.