pasiv – značenje


pasiv (latinski passivum (verbum)) – u lingvistici: oblik glagola koji označava da se radnja vrši na subjektu, trpno glagolsko stanje.