perkolacija – značenje

 

perkolacija (latinski percolatio):
1) u hemiji: izdvajanje materijala, obično iz biljaka, pomoću organskih rastvarača;
2) propuštanje tečnosti kroz filtar; ceđenje, proceđivanje, filtriranje.

 

perkolator:
1) u hemiji: cev u kojoj se izvodi perkolacija;
2) sprava za ceđenje, filtriranje; cediljka, filtar.

 

perkolirati – (iz)vršiti perkolaciju, (pro)filtrirati, (pro)cediti.