placebo – značenje


placebo (latinski placebo) – u farmaciji: nedelotvorna supstanca koja se daje pacijentu da bi se zadovoljila njegova želja za lekovima, ili u naporednim eksperimentima radi ispitivanja delotvornosti nekog leka.