polemika – značenje

 

polemika (nemački Polemik) – javni spor, borba mišljenja o temama od opšteg ili ličnog interesa, rasprava, debata; oštar spor dvaju suprotnih mišljenja u pismenom ili usmenom obliku.

 

polemisati (francuski polemiser) – voditi polemiku.

 

polemičan (grčki polemikós, prema pólemos – rat):

1) koji se odnosi na polemiku; koji sadrži polemiku;

2) koji je oštar u javnoj raspravi; koji dovodi u pitanje tuđe mišljenje.