portfolio – značenje


portfolio (engleski portfolio):
1) u ekonomiji: sveukupnost instrumenata ulaganja pojedinca ili firme, fascikla ulaganja;
2) fascikla s radovima slikara, manekena, arhitekta i sl., obično pripremljena za konkurs.