principijelan – značenje


principijelan, -lna, -lno (nemački Prinzipiell):
1) koji se odnosi na princip, na suštinu, osnovni, suštinski, polazni, bitan;
2) koji se zasniva na određenim principima, koji je u skladu s njima.