racionalan – značenje

 

racionalan, -lna, -lno (latinski rationalis, prema ratio – razum):
1) koji se zasniva na razumu, razuman, razborit;
2) koji je praktičan, koji je dobro osmišljen;
3) koji umereno troši vreme, novac i sl.