reciklirati – značenje

 

reciklirati (engleski recycle):
1) preraditi, prerađivati otpadni materijal, dovesti ga, dovoditi ga preradom u takvo stanje da se može koristiti u novom proizvodnom procesu;
2) ponovo (is)koristiti već poznate misli, stare tekstove i sl.

 

reciklaža – postupak prerade otpadnog materijala radi zaštite prirodne sredine i dobijanja novih sirovina; korišćenje otpadaka kao sirovine za novu proizvodnju.