retorta – značenje

 

retorta (latinski retorta, prema retortus – okrenut):
1) u hemiji: posuda koja služi u izvođenju hemijskih eksperimenata;
2) posuda od metala ili vatrostalne keramike koja se koristi pri izdvajanju cinka ili žive iz rude;
3) komora od vatrostalnih materijala u kojoj se iz uglja, odgovarajućom preradom, dobija koks.