salamander – značenje

 

salamander (latinski salamandra od grčkog salamándra):

1) daždevnjak, vrsta vodozemca, Salamandra maculosa, za kojeg se verovalo da je otporan na vatru;

2) veoma cenjena koža te životinje;

3) u mitologiji: duh iz vatre, vatreni duh.

 

salamanderski – koji pripada salamanderu ili se odnosi na salamandera; koji podnosi vatru.